Vrywaring / Disclaimer

Afrikaans:

Aanlynprogramme asook Gebruik van dvd’s en boek:

Die inhoud van Linda Kriel se programme is slegs vir inligtingsdoeleindes en nie om sekere toestande te behandel nie. Indien jy bo 60 is, enige gesondheidsprobleme het of nie seker is of jy kan oefen nie, gaan bespreek dit asb eers met jou dokter. As jy swanger is kan jy die beginnersvlak saamdoen MAAR jy moet eers toestemming by jou dokter kry voordat jy die program doen. Die oefenprogramme sluit in kardio-sessies, Hoë intensiteit wisseloefeninge asook spieropknapping (soms met ligte gewiggies) en daar is ’n onderskeiding tussen Beginners, Middel- en Gevorderde Vlak. Behalwe in die dvd’s waar daar vir ’n Gemiddelde vlak gedemonstreer word.

Elkeen doen die program op sy eie risiko. Linda Kriel sal nie verantwoordelik gehou word vir enige beserings of ongesteldhede nie. Ons waarborg nie dat jy enige gewig gaan verloor deur die program te lees of te kyk nie. Jou resultate hang direk af van jou poging en die toepassing van die kennis wat jy opdoen. Geen aanpassings sal privaat gemaak word op die oefenprogramme of eetplanne nie. Indien jy alergies of diabeties is en nie seker of die eetplanne vir jou geskik is nie, kan jy die eetplan met jou dokter of dieetkundige bespreek. Jy is egter welkom om vrae aan Linda Kriel te stel op die webwerf en Facebook.

Die 21 Dae programme is beskikbaar aanlyn vir 30 dae nadat jy dit gekoop het. Linda Kriel behou die kopiereg op al die inligting in hierdie program en geen deel van die program mag in enige vorm versprei word nie.

DVD’s en Boeke:

Alles hier bo geld ook vir die gebruik van Linda Kriel se dvd’s en Boek, behalwe dat dit ’n produk is wat aan jou gepos word. Pakkies word gepos van poskantoor tot poskantoor. Laat asb 5 tot 10 werksdae toe vir aflewering.

English

Online programs and use of DVDs and books:

The content of Linda Kriel’s programs are for informational purposes only and not to treat certain conditions. If you are over 60, have any health problems or are unsure if you can exercise, please first consult your doctor. If you are pregnant you can do the beginners level BUT you must first get permission from your doctor before you do the program. Some of the exercise programs include cardio sessions, high intensity alternating exercises and toning (sometimes with light weights) and there is a distinction between Beginner, Middle and Advanced Level. Except in the DVD’s where Linda Kriel demonstrates the exercises for an average level.

Everyone does the program at his own risk. Linda Kriel will not be held responsible for any injuries. We do not guarantee that you will lose any weight by reading or watching.the program Your results depend directly on your effort and the application of the knowledge gained. No adjustments will be made for you privately in the exercise or eating plans. If you are allergic to something or diabetic and not sure if the diet is suitable for you, you can discuss the diet with your doctor or dietitian. You are welcome to ask questions to Linda Kriel on the website and Facebook.

The 21 Day programs are available online for 30 days after you buy it. Linda Kriel retains the copyright on all the information in the program and no part of any program may be distributed in any form.

DVDs and Books:

Everything above also applies to the use of Linda Kriel DVDs and book, except that it is a product that is mailed to you. Packages are sent from post office to post office. Please allow 5 to 10 working days for delivery.

Comments 5

  1. Kan nie wag om weer te begin oefen nie – het al die programme wat op KykNet was en gerekordeer was verloor.
    Ek is 68 jr oud en het ten minste 4 dae per week 1-2 van die oefensessies gedoen. Ek was veral mal oor die twee Kick Boxing programme. Ek het definitief sterker en fikser geword en kon deur die hele program werk sonder om te rus.
    Baie dankie, Linda, jy het my lewe verander.

    1. Post
      Author

Leave a Reply